Saturday, 28 June 2008

AAA presents the play BIDEE NAANU DEVARAGIRABALLEY

The details of the play are as below:

Play: BIDEE NAANU DEVARAGIRABALLEY

Date: 3rd & 4th OF JULY at 6.45 PM

Venue: Ravindra Kalakshetra

Play write: Mr. N C Mahesh (lecturer, National college Basavanagudi)
This play won the first prize in Prof B C Memorial play write competition organised by Suchitra Kalalendra

Language: Kannada

Director: Sri. Hiriannaiah Haranahalli (Well known artiste in Kannada industry)

Music: Mr. SHASHIDHAR KOTE (Well known musician)
Dance Choreographed by: Mrs Deepa Narayan (well known TV Artiste)
Tickets: Rs 49.00 & Rs 30.00

OUR NEXT PRODUCTION LATE TP KAILASAM'S 'SOOLAY'

Also visit http://picasaweb.google.com/AAA1966

http://www.youtube.com/watch?v=wrD_U4AKBOM

http://www.prakatane.blogspot.com/

http://www.passinthought.blogspot.com/

http://www.bengalurutheatre.com/

Please let us know if you need any more information on this.
AAA IS ALSO LOOKING FOR THEATER ENTHUSIASTS. IF YOU ARE INTERESTED IN ACTING, DIRECTION, BACKSTAGE, LIGHTING MAKEUP... ANYTHING THEATER... PLS CONTACT US
: aaa1966@gmail.com

Miss Akhila : 9880277470, Mr. Arun : 9900107090

©r, £Á£ÀÄ zÉêÀgÁVgÀ§¯Éè £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ:

zÉêÀgÀÄ vÁ£ÀÄ MAnAiÀiÁV PÀÆvÀÄ ¨ÉøÀgÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀAvÉ EgÀ®Ä §AzÀgÉ...?

vÁ¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? «ZÁgÀªÀAvÀgÀ ¨ÉÃUÉ...

£ÀªÀÄUÉ PÀµÀÖ §AzÁUÀ zÉêÀgÀÄ PÁ¥ÁrzÁÝ£É. FUÀ zÉêÀjUÉà PÀµÀÖ §AzÁUÀ £ÁªÀÅ CªÀ£À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ...

£ÁåAiÀÄ PÉüÀ¨ÉÃPÁV §AvÀ¥Àà zÉêÀjUÉ, PÀlPÀmÉAiÀÄ° ¤AvÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå£ÀAvÉ...

ºÀÄmÉÆÖà ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛ eÉÆvÉ M§â zÉêÀgÀÄ ºÀÄmÉÆÌÃvÁ£É. ¸ÁAiÉÆà ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛ eÉÆvÉ M§â zÉêÀgÀÄ ¸ÁAiÀiÁÛ£É...

gÀZÀ£É: ²æà J£ï. ¹. ªÀĺÉñï CªÀgÀzÀÄÝ, £ÁåµÀ£À¯ï PÁ¯ÉÃdÄ, §¸ÀªÀ£ÀUÀÄrAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ°è G¥À£Áå¸ÀPÀgÁVzÁÝgÉ.

¸ÀÄavÀæ PÀ¯ÁPÉÃAzÀæzÀ ¥ÉÇæ ©. ¹. £É£À¦£À £ÁlPÀ gÀZÀ£Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À UÀ½¹zÀ £ÁlPÀ.

F £ÁlPÀªÀ£ÀÄß SÁåvÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä, »jvÉgÉ - QgÀÄvÉgÉ PÀ¯Á«zÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ £ÁlPÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ ²æÃ. »jAiÀÄtÚAiÀÄå ºÁgÀ£ÀºÀ½îAiÀĪÀgÀÄ ¤zÉðò¹zÁÝgÉ.

£ÁlPÀzÀ ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß SÁåvÀ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ºÁqÀÄUÁgÀ ²æÃ. ±À²zsÀgÀ PÉÆÃmÉ AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃf¹zÁÝgÉ. VÃvÉUÀ¼À ¸Á»vÀå ²æà J£ï. ¹. ªÀĺÉñï CªÀgÀzÀÄÝ.

F £ÁlPÀzÀ £ÀÈvÀåªÀ£ÀÄß QgÀÄvÉgÉ PÀ¯Á«zÉ ²æêÀÄw. ¢Ã¥Á £ÁgÁAiÀÄuï CªÀgÀÄ gÀa¹zÁÝgÉ.

ºÁrgÀĪÀªÀgÀÄ, £ÀÈvÀåUÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ C©ü£À¬Ä¸ÀĪÀªÀgÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ºÉƸÀ§gÉà EgÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀ.

Wednesday, 18 June 2008

THE PLAY BIDEE NAANU DEVARAGIRA BALLEY

Thanks dear friends for your support. Our play was a success. The show went off well & was well received by the audience. Thanks for your support again. For the photos of the play visit

http://picasaweb.google.com/AAA1966

http://www.youtube.com/watch?v=wrD_U4AKBOM

The show is being repeated at Ravindra Kalakshetra on 3rd & 4th of July 2008. See you there.
Thanks
Team AAA

Tuesday, 10 June 2008

NEW PLAY BIDEE NAANU DEVARAGIRABALLEY

God, being bored of staying alone comes to live as a human amongst humans...?

How can the temper of intellectuals be tolerated...?

God has saved us when we were in trouble.

Now God is in trouble. We must save him.

God was made to seek justice, standing like a common man in the witness box.

A God is born with every child that is born & A God is dead with every person who dies...

The play is written by Sri. N C Mahesh, lecturer Kannada department, National college, Basavanagudi, Bangalore. This play won the first prize in Prof B C Memorial play writing competition organised by Suchitra Kalakendra.

The play is directed by Sri Hirianniah Haranahalli, well known theatre, small screen & big screen artiste. He has won Karnataka Natak Academy's award,

Music for the play is composed by renowned musician Mr. Shashidhara Kote.

Lyrics by Sri. N C Mahesh.

Dance for the play is choreographed by Smt Deepa Narayan, famous small screen artiste.

Duration: 90 mins

Dates: 14TH & 15TH June, 2008

Time: 6.45 PM

Venue: H.N.Kalakshetra, National college Jayanagar

Tickets: Rs.50/- Each

For tickets Contact :- Akhila(9880277470), Madhu(9980909681), Arun(9900107090),

Also visit http://www.sharmasblog.com/archives/45
http://www.passinthought.blogspot.com/

http://nandinihirianniah.blogspot.com/2008/06/kannada-play-on-14th-15th-june.html

http://sameerg.wordpress.com/2008/06/09/kannada-play-on-14th-15th-june/


Saturday, 6 October 2007

ENMADOKKEAGUTTE

Associated Amateur Artistes recently staged a unique play in Kannada ‘ENMADOKKEAGUTTE’ at Dr. H N Kalakshetra, National College, Jayanagar on 1st, 2nd, & 3rd October 2007.
Dr. Krishna Raghavendra,( http://www.raghasmusic.com/) a virtuoso on the veena & well known for his detachable veena. He composed ‘NI DA MA DA’ based on atrue story.
Dr. Krishna Raghavendra proposed to Hirianniah Haranahalli, one of the founders of Associated Amateur Artistes to dramatise the music composition ‘NI DA MA DA’.
It was a challenge. It is easier to compose music for a play. But to create drama for music? Accepted the challenge & the new production was staged.
Madhu Koundinya & Hirianniah Haranahalli, scripted the drama. Kum Vidya Venkatram, well known dancer in both classical & contemporary forms has done the choreography.
The cast: Madhu Koundinya, Narendra Kashyap, Aditi Murthy, Yashaswini D, Sumitra, Misha Bhaskar.
The Dancers: Lata KV, Vijayalashmi, Samudhyatha, Jyothi,
Leelesh, Arvind, Murali & Manoj
Make Up: Ramachandra Murthy
Back Stage: Savithri Hirianniah, Arun BS.
For play photos : http://picasaweb.google.com/AAA1966
Look forward to the english version of this play...

AAA PROFILE

Associated Amateur Artistes

Associated Amateur Artistes was founded in 1966 by a group of youngsters interested in theatre to learn about theatre & to promote meaningful & healthy theatrical activities.

Associated Amateur Artistes has many achievements to its credit. Some of them are:
Pioneers in using distorted sets
First to use levels in theatre in Bangalore
First to produce late T P Kailasam’s ‘Soolay’ with amateur artistes portraying the various roles of the play.
Changing the climax of Late Niranjana’s ‘Sangamasnana’ & gaining appreciation from the author.
First to produce Dr. Anupama Niranjana’s ‘Kallola’
Training all the members of the association in Make up, stage craft & lighting.
First to train its members in theatre management, including theatre economics.
Published bi-monthly magazine ‘Natyabharati’
First to produce V K Murthy’s ‘Varnandha’, a full length court room drama.
First to produce Late T P Kailasam’s ‘Gandaskathru & Henninabalu kannire’ together.

Associated Amateur Artistes is now producing ‘ENMADOKKEAGUTTE’ scripted by
Mr. Madhu Koundinya & Mr. Hirianniah Haranahalli. The play is based on the music composition ‘Nee Da Ma Da’ by Dr. Krishna Raghavendra, in a unique style.

Associated Amateur Artistes intends producing new kannada plays such as Mr. N C Mahesh’s ‘Bidi Naanu Devaragey Iraballe’ , ‘Mattondu Prema Kathey’ & Late T P Kailasam’s ‘Soolay’ in the coming months.